Đường phố đêm Vũng Tàu những ngày dãn cách

đêm Vũng Tàu trong thời gian dãn cách.